Education

Sorry, We do not have any english text available for these services.

De kommende år står uddannelsessektoren over for store udfordringer i form af renovering og udbygning af bygningsmassen, hvis den skal kunne leve op til brugernes og lovens krav. Det er derfor af stor betydning for de kommende generationers opvækst og mulighed for læring, hvordan disse udfordringer gribes an.

Balslevs rådgivere er klar til at løfte denne opgave. Vi har kompetencerne og erfaringen til at bidrage på en innovativ og bæredygtig måde. Vi tilbyder rådgivning inden for alle ingeniørdiscipliner og tilbyder løsninger, der bidrager til og understøtter det optimale læringsmiljø.

Rammerne for et optimalt læringsmiljø er viden, og midlet til at nå dette er bl.a. at kunne samarbejde med mange interessenter. Balslev er vant til at samarbejde på tværs af faggrænser både internt og eksternt. Med viden fra mange forskellige projekter fra både den private og offentlige sektor har vi en stærk position.

Vores rådgivnings- og projekteringsydelser spænder vidt og omfatter bl.a.:

 • Strategi for, hvordan man fra en central lokalitet kan styre og dermed opnå optimal udnyttelse af fx mange CTS-anlæg for central tilstandskontrol og styring af fx lys og energiforbrug
 • Kreative ideer og forslag til, hvordan anvendelsen af lys skaber en stemning, der fremmer og understøtter læringen
 • Renovering af bygninger og installationer, hvor energiforbruget er reduceret mest muligt og er økonomisk mest fordelagtigt.
 • Indretning af specielle undervisningslokaler som fx auditorier, laboratorier og idrætshaller.

Schools

Balslev er det oplagte rådgivervalg, når der skal projekteres bygninger eller elektriske og me­ka­niske anlæg og it-systemer på skoler og gymnasier.

Det kræver særlige kompetencer at skabe de rette betingelser for optimal indlæring. Som rådgivende ingeniører bruger vi vores erfaring og nyeste viden inden for konstruktion, el, vvs, it og bæredygtigt byggeri til at skabe de bedste rammer for effektiv læring for både elever, lærere og administrativt personale:

Den rette belysning skaber god stemning og medvirker til at reducere støjniveauet.
Korrekt ventilation og behagelig temperatur da­gen igennem skaber også et godt, termisk indeklima med god trivsel.

It – også en vigtig platform for moderne undervisning

Ved nybygning og renovering har vi også fokus på andre forhold, der er vigtige for at skolens hverdag fungerer effektivt fx:

 • Integrerede it-systemer til administration, undervisning og drift af bygninger med optimal tilgængelighed for personale og elever. It-netværk, webbaserede tavlesystemer (smart boards) og bygningsinformatik med intelligent styring af lys, varme og solafskærmning bruges mange steder til interaktiv undervisning.
 • Brandsikring, adgangskontrol og indbrudssikring sikrer skolens værdier i form af bygninger, inventar og ikke mindst liv.
Optimering af energiforbrug og driftsomkostninger

Balslev arbejder kreativt, helhedsorienteret og altid med fokus på bæredygtigt byggeri. Vores specialister inden for energiledelse og energioptimering inddrager den seneste viden inddrages med sigte på lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Vi bistår gerne uddannelsesinstitutioner med at synliggøre opnåede energibesparelser og er på den måde med til at fastholde fokus hos interessenterne og brugerne dér, hvor energibesparelserne med fordel kan inddrages i undervisningen.

Universities, campus & research

Målet om ’Danmark som et førende videnssamfund’ forudsætter et moderne, velfungerende og inspirerende universitets- og forskningsmiljø
Uddannelsessektoren tilpasses løbende samfundsudviklingen. Og med øget fokus på at tiltrække og fastholde studerende, forskere og undervisere på de danske universitets- og forskningsinstitutioner, der er i skarp konkurrence med udenlandske, opstår et naturligt behov for også at skabe et fysisk godt og attraktivt undervisnings- og forskningsmiljø.

Da store dele af den eksisterende bygningsmasse til dette formål var nedslidt og utidssvarende, er der gennem flere år blevet udført bety­de­lige nybygnings- og ombygnings- samt renoveringsprojekter. Balslev har deltaget aktivt i mange af disse.

Vi har i mange år ydet rådgivning og projektering til universitets- og forskningssektoren. Dialog og samarbejde er nøgleord for os; derfor deltager vi ofte i det komplette sagsforløb - fra den indledende idéfase over programmering, projektgennemførelse, tilsyn og projektopfølgning under udførelsen til den endelige aflevering.

Vores ydelser omfatter:
 • Planlægning
 • Analyse og logistik
 • Installationsrådgivning
 • Konstruktionsrådgivning
 • Rådgivning om specialinstallationer
 • Tilstandsvurderinger
 • Driftsrådgivning
 • Projektering af vvs-, ventilations- og elinstallationer samt konstruktioner
 • Byggeledelse og fagtilsyn.

Med en stærk og bred basis på installationsområdet har vi desuden specialiseret os i at løse mere komplekse opgaver inden for installationer og anlæg til universitets- og forskningssektoren, eksempelvis laboratorier og renrum.


Contact

Mogens Thrane
Områdeleder, Energi og Installationsteknik
7217 7217
balslev@balslev.dk